903/​16

Martinus Rørbye (f. Drammen 1803, d. København 1848)

Købt af Davids Samling i september 2021.

“Scene af det offentlige liv i Orienten”. Scene ved Karavanebroen ved Smyrna (Izmir). Ca. 1838. Usigneret. Olie på lærred. 31,5×44.

Thorvaldsens museums fortegnelse over Martinus Rørbyes malerier nr. 156 omtalt som “Forarbejde til eller forenklet gentagelse af fortegnelsens nr. 155” (med målene 36×51), som var Rørbyes medlemsarbejde til Charlottenborg 1839, udstillet som nr. 43. Dette ejes af Det Kongelige Danske Akademi, Akademirådet.

Rørbye udførte ligeledes en akvarel med titlen “Scene af det offentlige liv i Orienten. Et kaffehus ved Karavanebroen i Smyrna”, med målene 30×42, i fabrikant P. F. A. Thomsens samling. Solgt på dennes auktion 1920 nr. 113.

Literatur: Små Kunstbøger bd. 22 afb. s. 37. Fejlagtigt beskrevet som værende medlemstykket, der tilhører Kunstakademiet.

Proveniens: Generalkonsul Johan Hansens Samling nr. 637 (1917). Ikke dennes auktioner.

Gennem Rørbyes dagbogsnotater og breve kan vi følge ham på rejsen til Smyrna, der påbegyndtes 11. december 1835.

Rørbye noterer 14. december 1835: “Efter at have seilet heele Natten kom vi til Smyrna om Formiddagen Kl 11. Indsejlingen er meget smuk, og de deiligste Farver var overalt i Landskabet; men det var koldt, og vi saae Snee paa de høieste Bjerge. Da Dampbaaden opholder sig et Par Dage her, gik vi i Land og kom til at loggere fortræffeligt efter Konsul Weste’s Recomendation hos Biacini Cancianne pêcheri|erie| vores Vært gik heele Eftermid: omkring med os, vi saae Alt, ja vare saagar inde i en Moske efter at vi havde trukken Støvlerne af. Batzaren var ogsaa høist interesant”.

15. december noterer han: Saa godt som jeg har sovet i Nat, har jeg i lang Tiid ikke sovet, det forekom mig om Morgenen som om jeg var paa Landet hjemme i et lille Gjæstekammer; og om Morgenen fik jeg strax et lille Varmebækken ind for at bøde paa Kulden, der heele Dagen var temelig slem. Jeg spadserede op til det gamle Citadel, hvor man har en herlig Udsigt over Byen og Omegnen. Derfra gik vi til Ponte del Caravani hvor vi drak Caffe med den tyrkiske Vagt. Vi saa Kirkegaardene, det tyrkiske Quarter etc: Om Eftermid: spadserede vi i Byen og i Batzarerne; men Kulden tillod ikke at tegne.

16.december noterer han: "Om Formiddagen spadserede jeg igjen til Ponte del Caravani, det var min Hensigt at tegne lidt; men det er her endnu næsten alt for eventyrligt, man har neppe fattet sig efter at have seet en snurrig Figur eller Ting førend en anden endmere forunderlig fremstiller sig. Lange Rækker af Cameler geleidede og bærende Sorte, overalt snurrige Dragter, og en meget smuk Omegn. Om Eftermid: spadserede vi i Batzarerne forfulgt som igaar af næsviise Jøder. Vi vare ogsaa i en tyrkisk Caffe.

17.-19.december 1835 noterer han: “Vores Vært gik heele Formiddagen med os, og vi vare inde i fleere maleriske tyrkiske Kaffeer, en iødisk Gaard, og et Par græske Kirker. Det tyrkiske Quarteer af Byen gjennemløb jeg igjen idag; men det var alt for koldt til at tegne, der findes imidlertid nok, og Folket lader til at være artige mod Fremmede. Kl 4 gik vi igjen ombord i Dampskibet Levant, og seilede viidere.”

Dagbogsnotater citeret efter Martinus Rørbyes dagbøger, Kilder til Dansk Kunsthistorie (ktdk.dk) ved mag.art og ph.d. Jesper Svenningsen. Udgivet af Ny Carlsbergfondet.

Interessant er det at læse om begejstringen ved alt hvad Rørbye så og oplevede i Smyrna og mere interessant er det, at han kommenterer, at det var alt for koldt til at tegne! Er det tilfældet så fremkommer nærværende maleri med den store detaljerigdom endnu mere imponerende.

Auktion

Malerier og tegninger, 21. september 2021

Kategori
Vur­dering

1.000.000–1.500.000 kr

Solgt

Hammerslag

1.000.000 kr